CTY TNHH DV KIỂM TOÁN & TƯ VẤN BHP

Thông tin chi tiết
- Kiểm toán độc lập
- Dịch vụ tư vấn tài chính
- Dịch vụ tư vấn kế toán
- Dịch vụ tư vấn thuế
- Dịch vụ phần mềm kế toán
- Kiểm toán chi phí xây dựng
- Thẩm định giá
- Dịch vụ cổ phần hóa.