CTY TNHH GIẤY A.F.C

Thông tin chi tiết
- Sản xuất giấy bìa carton (ĐL:115g/m2 - 500g/m2) phục vụ ngành: ống giấy, bao bì, bìa sách, may mặc...
- Sản xuất giấy xeo, giấy hai da, giấy carton.