Điều kiện nghỉ hưu do tinh giản biên chế mà không bị trừ lương

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 NĐ 143 nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Luật Lao động.

Đồng thời, đối tượng trên có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lê Ngọc Tứ (sinh ngày 21/3/1966) có nguyện vọng được nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế vào năm 2022 để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong điều kiện làm việc bình thường, ông có đủ năm đóng BHXH bắt buộc. Tại Văn bản số 223/BLĐTBXH-BHXH ngày 28/1/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nêu: “Cần căn cứ vào thời điểm tinh giản biên chế và tuổi nghỉ hưu của năm đó”. Tinh giản biên chế vào năm 2022 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với nam là 60 tuổi 6 tháng. Tính đến hết tháng 12/2021 ông được 55 tuổi 9 tháng (số năm, tháng nghỉ hưu trước tuổi là 4 năm 9 tháng).
Ông Tứ hỏi: Thời điểm nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế đối với trường hợp của ông là ngày 1/1/2022 có đúng không?

VGP News :. | Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021 | BÁO ĐIỆN TỬ  CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định: Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Việc xem xét để người lao động nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH mà thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý người lao động. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý nơi ông làm việc để được trả lời cụ thể về việc hưởng chính sách tinh giản biên chế theo nguyện vọng của ông.

Về giải quyết chế độ hưu trí đối với ông, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào hồ sơ do người sử dụng lao động lập và chuyển đến, trong trường hợp ông đủ điều kiện hưởng theo quy định cơ quan BHXH sẽ xem xét giải quyết đảm bảo kịp thời quyền lợi đối với ông.

Nguồn: dantri.com.vn

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 NĐ 143 nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Luật Lao động. Đồng thời, đối tượng trên có đủ 20 năm… Xem bài viết