1
Điện thoại: 02283841483
Người đại diện: Phan Văn Phong
Mã số thuế: 0601196798
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp