1
Tỉnh thành : LẠNG SƠN
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Mã số thuế: 4900840055
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
CHI CỤC THUẾ HUYỆN CAO LỘC THỊ TRẤN ĐỒNG ĐĂNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu