1
Tỉnh thành : GIA LAI
Người đại diện: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Mã số thuế: 5901108093
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHƯ PĂH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành