1
CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH – CỬA HÀNG XĂNG DẦU XANH 01
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4661 : Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
+ chi tiết: bán buôn sim, card điện thoại, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
+ (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí, thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí, thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4730: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5011: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính – viễn thông (trừ kinh doanh đại lý dịch vụ internet).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI