1
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ABEY’S MEDICAL
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7830 : Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Ngành nghề kinh doanh:

– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
(đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI