1
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ LỆ LAND
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6820 : Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành nghề kinh doanh:

– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết :
– Môi giới bất động sản;
– Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý);
– Quảng cáo bất động sản;
– Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI