1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMART ROAD
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4530 : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
+ Bao gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
– Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.
– Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web
– Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động) cho khách hàng.
– 6312: Cổng thông tin
+ Nhóm này gồm: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI