2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS ĐÔNG BẮC
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6810 : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Ngành nghề kinh doanh:

– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới chứng khoán, bất động sản)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản dựa trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Sàn giao dịch bất động sản.
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: – Lập dự án đầu tư xây dựng; – Lập, thẩm tra dự toán; – Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI