1
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN
Mã số thuế: 0401970904
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN EMERG

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
  • Xây dựng nhà để ở