1
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUTECH VIỆT NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 2817: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
+ (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)(không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
+ (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 3319: Sửa chữa thiết bị khác
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
– 6120: Hoạt động viễn thông không dây
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất phần mềm.
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tổng hợp
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế website
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
+ (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI