3
CÔNG TY CỔ PHẦN RINAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ mua bán vàng miếng).
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật).
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 7740: Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
– 8110: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
– 8129: Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
– 8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI