5
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC I VIỆT NAM
Lĩnh vực: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

  • THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI