1
Người đại diện: ĐỖ THÀNH NHÂN
Mã số thuế: 0316387498
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẢO SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở