1
CÔNG TY TNHH BEAUTY INDUSTRY SOLUTIONS
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7490 : Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn kế toán, tài chính, pháp luật)
– 7310: Quảng cáo
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại;
(trừ Tư vấn pháp luật, trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: dạy nghề
(trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI