2
CÔNG TY TNHH DẠY HỌC KIM LONG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 8531: Đào tạo sơ cấp
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; bồi dưỡng cấp 2, cấp 3; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Luyện viết chữ đẹp; Đào tạo tin học
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI