1
CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGỌC TUYẾT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3290 : Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: sản xuất, gia công các sản phẩm hàng may mặc các loại
– 3830: Tái chế phế liệu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI