1
CÔNG TY TNHH DỆT TTH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1430 : Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Ngành nghề kinh doanh:

– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
+ Chi tiết: Sản xuất và gia công hàng dệt thun kim
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI