3
CÔNG TY TNHH ĐỨC HẬU SEA
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4722 : Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thủy, hải sản, các sản phẩm chế biến từ hải sản (không hoạt động tại trụ sở)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thủy, hải sản, các sản phẩm chế biến từ hải sản.
(Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI