1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾNG ANH QUỐC TẾ
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8560 : Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Ngành nghề kinh doanh:

– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)
– 8110: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dạy về tôn giáo các trường của tổ chức Đảng, đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI