1
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HSIS
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8531 : Đào tạo sơ cấp

Ngành nghề kinh doanh:

– 8531: Đào tạo sơ cấp
+ ( không hoạt động tại trụ sở )
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ ( không hoạt động tại trụ sở )
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8552: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI