1
CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG GIANG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6492 : Hoạt động cấp tín dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI