1
CÔNG TY TNHH KOLLAJU
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5630 : Dịch vụ phục vụ đồ uống

Ngành nghề kinh doanh:

– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: Quán cà phê, giải khát (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI