1
CÔNG TY TNHH LIÊN CHÍ HẢI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
+ (không giết mổ gia súc, gia cầm)
Chi tiết: Sơ chế các sản phẩm từ thịt và thủy sản
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý hàng hóa
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt
( không hoạt động tại trụ sở)
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI