1
CÔNG TY TNHH LƯƠNG THANH XUÂN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2592 : Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 2013: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
+ (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI