2
CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH TRẦN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1410 : May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Ngành nghề kinh doanh:

– 1311: Sản xuất sợi
– 1312: Sản xuất vải dệt thoi
– 1313: Hoàn thiện sản phẩm dệt
– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
– 1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm
– 1394: Sản xuất các loại dây bện và lưới
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu vải, hàng may mặc
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn vật liệu ngành may mặc
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI