1
CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRƯỜNG THỊNH PHÁT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1410 : May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Ngành nghề kinh doanh:

– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– 1520: Sản xuất giày, dép
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI