1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN PHI PHỤNG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1394 : Sản xuất các loại dây bện và lưới

Ngành nghề kinh doanh:

– 1394: Sản xuất các loại dây bện và lưới
+ Chi tiết: Sản xuất và gia công các lưới đánh bắt các loại thủy sản, sợi chỉ nylon, dây đai, dây thừng các loại
– 3830: Tái chế phế liệu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI