1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT FUTURE
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI