1025
Công Ty TNHH MTV Đại Dương Phẳng

– Thiết kế tàu, Mua bán và cho thuê tàu thuyền du lịch
– Vận tải khách du lịch
– Đóng tàu và gia công cấu kiện

Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển

Tàu Thuyền – Dịch Vụ

Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển

Tàu Thuyền – Dịch Vụ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI