1
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LỘC THỌ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6810 : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Ngành nghề kinh doanh:

– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ chi tiết: cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI