1
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XUÂN VẠN 79
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI