1
CÔNG TY TNHH NITTANY LION CLEAN ENERGY VIỆT NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

0210 : Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Ngành nghề kinh doanh:

– 0112: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
– 0119: Trồng cây hàng năm khác
– 0121: Trồng cây ăn quả
– 0129: Trồng cây lâu năm khác
– 0150: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
– 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
– 0162: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
– 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
– 0220: Khai thác gỗ
– 0231: Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
– 0232: Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
– 0240: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
– 0620: Khai thác khí đốt tự nhiên
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– 1621: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– 1701: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ chi tiết: Đại lý, môi giới, hàng hóa
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm).
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 7820: Cung ứng lao động tạm thời
– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: Tư vấn giáo dục, tư vấn du học

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI