1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0837655555
Người đại diện: Tam Hong Tak
Mã số thuế: 0315440928
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
CÔNG TY TNHH NÚT LÝ MINH (NT)

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic