1
CÔNG TY TNHH  PHÂN BÓN THẢO NHI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 2012: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (trừ bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ phân bón (không tồn trữ hóa chất)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI