1
Điện thoại: 081923020i
Người đại diện: Doãn Văn Phúc
Mã số thuế: 0317315009
Ngành nghề chính: Sản xuất sợi
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ COTTON FUND

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sợi
  • Trồng cây lấy sợi