1
Người đại diện: LƯU HỒNG PHÚC
Mã số thuế: 4201906673
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SINH HỌC CÔNG NGHỆ THUẦN VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại