1
CÔNG TY TNHH STRATAVO LTD
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842)
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
Dịch vụ lập trình
(CPC 842)
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
+ Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác; Khắc phục sự cố máy vi tính; Cài đặt phần mềm (CPC 849)
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã số CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số 7523**)) (CPC 843)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI