1
Người đại diện: Shih, Po-Sheng
Mã số thuế: 3702728067
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SX QUẢNG TIẾN VN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu