1
CÔNG TY TNHH  THE LAB D7
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Xuất khẩu-nhập khẩu, bán buôn thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu, bán buôn quần áo, giày dép
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí: trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở: Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Xuất – nhập khẩu, bán lẻ thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm.(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Xuât – nhập khẩu bán lẻ quần áo, giày dép
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: nhà hàng
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: Quán cà phê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI