2
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AMT – 2012
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4641 : Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Ngành nghề kinh doanh:

– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
+ (Trừ tẩy, nhuộm, hồ in trên các sản phẩm dệt, may đan)
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
+ (Trừ tẩy, nhuộm, hồ in trên các sản phẩm dệt, may đan)
– 1811: In ấn
+ (Trừ in trên các sản phẩm dệt, may đan)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may mặc, quần áo giày dép
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, quần áo, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI