1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HỮU TÀI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2220 : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Ngành nghề kinh doanh:

– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ nhựa
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết : Bản lẻ các sản phẩm từ nhựa

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI