1
CÔNG TY TNHH TM DV NAM LONG THỊNH
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5320 : Chuyển phát

Ngành nghề kinh doanh:

– 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ (trừ kinh doanh kho bãi)
– 5221: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Giao nhận hàng hóa; Đại lý bán vé máy bay – tàu thủy – xe lửa
– 5310: Bưu chính
+ Chi tiết: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh
– 5320: Chuyển phát
+ Chi tiết: Chuyển phát nội tỉnh, liên tỉnh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI