1
CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VIỆT CHÂU
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4662 : Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 3211: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
+ Chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, bạc; Gia công đá quý, kim loại quý khác (trừ sản xuất, gia công vàng miếng)
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng); Bán buôn bạc và kim loại quý (trừ kinh doanh vàng miếng)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn đá quý, phụ kiện thời trang bằng hợp kim
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ bạc và kim loại quý. Phụ kiện thời trang bằng hợp kim (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế đồ trang sức

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI