1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO TASOEDU
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; – Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); – Giáo dục dự bị; – Dạy ngoại ngữ, liên kết đào tạo ngoại ngữ; – Dạy kỹ năng đàm thoại; – Dạy biên, phiên dịch; – Dạy đọc nhanh; – Đào tạo về sự sống, dạy kỹ năng sống, kỹ năng phát triển trí lực; – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI