1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĨ KỲ
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6619 : Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)
Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.
– 6312: Cổng thông tin
– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI