1
CÔNG TY TNHH USEMULTIPLIER TECHNOLOGIES
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý; Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI