1
CÔNG TY TNHH VANYIN JEWELRY
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

3211 : Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 3211: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
+ Chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Sản xuất, gia công đồ trang sức bạc và kim loại khác
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức; bán buôn đồng hồ thời trang.
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ ( Trừ mua bán vàng miếng).- Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán buôn bạc và kim loại quý khác
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ(trừ vàng miếng); Bán lẻ bạc, đá quí, và đá bán quí trong các cửa hàng chuyên doanh.
– 4789: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
+ Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán lẻ bạc, đá quí, và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ.
– 9529: Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sửa chữa đồng hồ, vàng trang sức, bạc, đá quý, đá bán quý và kim loại quý khác

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI